Το retro θα είναι tag, pending να παραδωθεί το CR για tags για να συνδεθεί η συγκεκριμένη ενότητα με /tags/retro